แบบประเมินหอพัก

 แบบประเมินนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หอพัก (ชาย/หญิง)  ......................................................

*************************************************************************************************

ข้อมูลทั่วไปของผู้ถูกประเมิน

1. ชื่อ สกุล  ............................................................................................................................................................................

2. สาขาวิชา ........................................................................  ชั้นปี............................................................................................

3. ครั้งที่  .................................   ประจำปีการศึกษา  .....................................  วันที่ประเมิน  ...................................................

ผลการประเมินคุณลักษณะ (คิดเป็นร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม)

รายการประเมิน

เกณฑ์

จำนวนทั้งหมด(ครั้ง)

จำนวน
ที่ทำ(ครั้ง)

สรุปผล

1. การทำเวรประจำวัน

70 %

 

 

 

2. การเข้าร่วมประชุมหอพักตนเอง

70 %

 

 

 

3. การเข้าร่วมประชุมหอพักรวม

70 %

 

 

 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมบังคับหอพัก

50 %

 

 

 

5. การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

70 %

 

 

 

6.ความรับผิดชอบต่อการชำระค่าหอพัก (ไม่เกินเวลากำหนด)

100 %

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

................................................................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ................................                            ลายมือชื่อ..............................                    ลายมือชื่อ..............................

                       ประธานหอพัก                                              เจ้าหน้าที่งานหอพัก                                   อาจารย์ประจำหอพัก

ลายมือชื่อ................................

                                                                                           หัวหน้างานหอพัก


วันที่ : 31 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3024

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.