การลาออกจากหอพัก

 

การลาออกจากหอพัก

... ขั้นตอนการลาออกจากหอพัก

 

 1. นักศึกษาต้องทำการย้ายสิ่งของของตนเองออกจากห้องพักให้เรียบร้อย

 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ระเบียง  ห้องน้ำ ห้องสุขา ภายในห้องพักให้เรียบร้อย

         3. ให้นักศึกษาแจ้งกับเจ้าหน้าที่หอพัก

4.      4. เจ้าหน้าที่หอพักตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องพัก หากพบว่ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆชำรุดหรือเสียหาย นักศึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสภาพความเป็นจริง

         5. คืนกุญแจห้องพัก

         6. นักศึกษาเขียนคำร้องในการขอลาออกจากหอพัก ณ สำนักงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา

         7. ชำระค่าไฟฟ้าที่คงค้างในเดือนนั้นๆที่ทำการย้ายออก

 

**** หมายเหตุ   นักศึกษาที่ย้ายออกจากหอพักโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ทางหอพักจะทำการแจ้งรายชื่อที่งานทะเบียนเพื่อระงับการลงทะเบียน                                                    ในภาคเรียนต่อไป

 

 


วันที่ : 31 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1585

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.