คณะกรรมการหอพัก

 

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

 
๑.   นายเอก   สาบก                                      ประธานชมรมหอพักใน
๒. นายกรีฑาพล   ใจดี                                ประธานหอพักชายเอราวัณ
๓.   นายนิรุจน์   เพียรจิต                              ประธานหอพักชายราชพฤกษ์
๔.   นางสาวภัทราภรณ์   หลอดเหลา        ประธานหอพักหญิงราชพฤกษ์
๕.   นางสาวมัลลิกา   พูลกิจวัฒนา            ประธานหอพักหญิงพุดตาน
๖.    นางสาวพิราวรรณ   หริ่งสำโรง          ประธานหอพักหญิงปาริชาต
๗. นางสาวภาวิดา    ดีด้วยปาก                          คณะกรรมการ
๘.   นางสาวสาวิตรี    อเวรา                                คณะกรรมการ
๙.   นางสาวสุพรรณี   ณ นครพนม                     คณะกรรมการ
๑๐.นางสาววัลภา    บิดร                                     คณะกรรมการ
๑๑.นายวุฒิภัทร   ปัญจันทร์สิงห์                        คณะกรรมการ
๑๒.นายกฤษณะ    หินมี                                      คณะกรรมการ
๑๓.นางสาวกฤษณา   จันทะคูณ                         คณะกรรมการ
๑๔.นางสาวอภิญญา    มุงเพีย                             คณะกรรมการ 


วันที่ : 31 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 2048

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.