อัตราค่าที่พัก

หอพัก ค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำประปา ค่าไฟ หมายเหตุ
หอพักชายเอราวัณ เทอมละ 1,200 บ. - - -
หอพักหญิงปาริชาต เทอมละ 1,200 บ. - - -
หอพักหญิงพุดตาน เทอมละ 1,200 บ. - - -

**** หมายเหตุ    ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา   ฟรี !!!

หอพัก ค่าบำรุงหอพัก ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ค่าประกัน
ของเสียหาย
หอพักชายราชพฤกษ์ เทอมละ 3,000 บ. - อัตราหน่วยละ
4 บาท

500/1,000 บาท

หอพักหญิงราชพฤกษ์ เทอมละ 3,000 บ. -  อัตราหน่วยละ
4 บาท
500/1,000 บาท
 
             **** หมายเหตุ       หากนักศึกษาไม่มีรายการใดๆ ค้างชำระ เจ้าหน้าที่หอพักตรวจสอบความเรียบร้อย ถึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่าประกันของเสียหายคืน

 

วันที่ : 25 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3146

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.