การสมัครเข้าหอพัก

กรอกใบสมัครเป็นนักศึกษาหอพัก  ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

ชำระค่าบำรุงหอพัก  ณ งานคลัง อาคาร ๑๐  ชั้น ๑

ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เพื่อนำใบสมัครและใบเสร็จรับเงินมายืนยัน

รับกุญแจห้องพัก  ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องพัก

 

การสมัครเข้าหอพักสำหรับนักศึกษาใหม่

๑.     สมัครเข้าหอพักและชำระเงินค่าหอพักในวันที่มารายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

๒.     รายงานตัวเข้าหอพักตามวันและเวลาที่ทางหอพักกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหอพักและในเว็บไซต์ของหอพัก

๓.     เตรียมเอกสารใบเสร็จรับเงินยื่นต่อเจ้าหน้าที่หอพัก

๔.     ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางหอพักกำหนด

๕.     เมื่อนักศึกษาเข้าพักในห้องพักแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบสภาพวัสดุ – ครุภัณฑ์ ภายในห้องพัก หากพบสิ่งใดผิดปกติชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งที่สำนักงานหอพัก ซึ่งหากตรวจพบภายหลังนักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

 

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.