งานบริการและสวัสดิการ

หน้าที่รับผิดชอบ

-           จัดทำแผนปฏิบัติงานหอพัก

-          จัดทำแผนงบประมาณหอพัก

-          ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารงานหอพัก

-          จัดทำเอกสาร  แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับหอพัก

-          เก็บข้อมูลนักศึกษาที่พักในหอพัก

-          จัดทำประกาศข่าวแจ้งนักศึกษาในหอพัก

-          เตรียมหอพักสำหรับนักศึกษา

-          จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักทุกภาคเรียน

-          จัดโครงการต่างๆของหอพัก

-          จัดทำทะเบียนประวัติของนักศึกษาหอพัก

-          ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงของนักศึกษาหอพัก

-          วางแผนเพื่อใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ในส่วนของหอพัก

-          ดูแลซ่อมบำรุง  บำรุงรักษา  อาคารหอพัก  และบริเวณ

-          ดูแล ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  วัสดุ ครุภัณฑ์ ในหอพัก

-          ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ในห้องพักทุกภาคเรียน

-          ควบคุม ดูแล  การเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในหอพัก

-          วางแผนการบริหารหอพักให้เป็นระบบ และ นักศึกษามีระเบียบ

-          ให้คำปรึกษา แนะนำนักศึกษาหอพัก

-          พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก

-          สรุปผลการประเมินนักศึกษาหอพัก

-          จัดที่พักสำหรับผู้มาอบรมสัมนาในโครงการต่างๆทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

 

งานสวัสดิการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  http://dorm.sdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา  เลขที่ 680 ม.11  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เบอร์โทรศัพท์ 042-743854 ภายใน 336  042-970161  หรือ อาคารบริการหอพักราชพฤกษ์
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.